Školní vzdělávací program ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU
při Základní škole a Mateřské škole Kobylnice

 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

1. Identifikační údaje

Název vzdělávacího programu: KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
  ( ŠVP ŠD )
Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace
Adresa: Na Budínku 80, 664 51 Kobylnice
Ředitelka školy: Mgr. Ilona Martišková
Vychovatel(ka): Bc. Petra Štefková,  Magdaléna Klašková
Telefon: 544 244 827
E-mail: zs.kobylnice@atlas.cz
IČO: 75023016
REDIZO: 600110818
IZO: 118 300 351
Zřizovatel: Obec Kobylnice
Platnost dokumentu:  

V Kobylnicích dne

Mgr. Ilona Martišková, ředitelka

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina je dvoutřídní a je součástí Základní školy a Mateřská školy Kobylnice. Základní škola je typem malotřídní školy s pěti ročníky 1. stupně základní školy.  Součástí je  dvoutřídní mateřská škola. ŠD se snaží prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou.
Školní družina je dvoutřídní, jedna třída má společné prostory se školní jídelnou. Druhá třída má společné prostory s kmenovou třídou. Provozní doba je od pondělí do pátku. Začátek školní družiny určuje rozvrh dětí naší základní školy, který se mění vždy od začátku školního roku.

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3.1.Materiální podmínky ve školní družině

Po materiální stránce je družina dobře vybavena pomůckami, hračkami a ostatním spotřebním materiálem. Školní družina využívá prostory kmenové třídy, třídy družiny i školní jídelny. Pro potřeby školní družiny je nábytek ve třídě (stoly a lavice) uzpůsoben potřebám dětí pro jejich činnost. V místnostech jsou tedy jak stolečky na výtvarné hrátky a vzděláváni se, tak i koberce pro hry na zemi. V kmenové třídě jsou lavice a koberec. Vzhledem k charakteru školní družiny by bylo lepší mít vlastní prostory, ale i s tímto nedostatkem se vyrovnáváme již zmíněnou variabilitou nábytku. Vychovatelky mají k dispozici kabinet školní družiny. Zahradu máme společnou s mateřskou školou, zde družina využívá některých hraček společně s MŠ. Na zahradě je i přírodní učebna, kterou můžeme navštěvovat i v době deště. Dále školní družina může využívat víceúčelové hřiště obce, cvičnou zeď na tenis a asfaltový povrch před ní.
Hygienické a bezpečnostní podmínky odpovídají věku a počtu dětí.
Životospráva dětí: Děti se stravují ve školní jídelně, kde je jim poskytována strava dle moderních stravovacích trendů zaměřených na zdravou výživu.

3.2. Psychosociální podmínky

V naší školní družině uplatňujeme pedagogické vedení s nabídkou činností pro děti, které předpokládá aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte. Nabídka odpovídá mentalitě dítěte mladšího školního věku a jeho potřebám.

3.3. Podmínky BOZP

Organizace a režim jsou obsaženy v Řádu základní školy a ve Vnitřním řádu školní družiny. Do programu jsou zařazovány pohybové aktivity, děti mají dostatek času i prostoru na spontánní hry. Děti se nemusí účastnit společných činností, pokud to je možné z bezpečnostních důvodů. Pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.

3.4. Řízení školní družiny

Pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny. Pedagogický sbor pracuje týmově a spolupracuje s rodiči a představiteli obce Kobylnice.

3.5. Personální a pedagogické zajištění

V družině pracují dvě kvalifikované vychovatelky na částečný úvazek. Vychovatelky dosáhly tohoto vzdělání: bakalářského na MU Brno, pedagogická fakulta, obor Sociální pedagogika a volný čas, střední s maturitou, SPgŠ Lerchova, obor výchovná a humanitární činnost. Budou navštěvovat akreditované kurzy, využívat samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti v ŠD. Každoročně se podílejí na přípravě školních akcí. V případě onemocnění pedagogického personálu v ZŠ jsou vychovatelky schopny zajistit potřebné zastoupení. Velice úzce spolupracují s učiteli a vedou žáky ke vztahu ke své obci (spoluorganizace a účast dětí na společenských akcích vesnice).

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

4.1. Podmínky přijímání, průběhu a ukončení zájmového vzdělávání

Do školní družiny jsou přijímány děti z 1. až 5. ročníku ZŠ Kobylnice. Přednostně jsou přijímány děti z nižších ročníků – přesná kritéria jsou uvedena v dokumentu: Příloha k řádu školní družiny – kritéria přijímání žáků do ŠD.
Přihlašování a odhlašování žáků, provoz a organizace činností a požadavky na chování žáků jsou zachyceny v Řádu školní družiny.
 

4.1.1 Délka a časový plán zájmového vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců - po dobu trvání školního roku.
V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem. Před každými prázdninami rozdají s dostatečným předstihem vychovatelky ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD sdělení, ve kterém zjišťují zájem o školní družinu během prázdninových dnů. Družina se nezřizuje, pokud je počet přihlášených žáků nižší než 10. Provoz školní jídelny není zajištěn, pouze za plnou cenu oběda. Totéž se týká ředitelského volna – mimořádné volno vyhlášené ředitelkou školy.
Provozní doba ŠD je od 12,20 – 16,00, během vyučování je provoz školní družiny dle školního rozvrhu. Ranní družina je od 6,30 – 7,30 hod. ŠVP pro ŠD je tvořeno na dobu pěti let.

4.2. Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj.
Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami budeme spolupracovat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou.
Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti.
Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků bude brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. V případě nutnosti spolupracujeme s odbornými pracovišti.

4.3. Ekonomické podmínky

Úplata za školní družinu se řídí příslušnou směrnicí vypracovanou ředitelkou školy a vnitřním řádem školní dužiny.

5. CHARAKTERISTIKA ŠVP

Náš program vychází z rámcového vzdělávacího programu. Výchovně vzdělávací práce se zaměřuje zejména na soužití dětí z různých sociálních vrstev v kolektivu, na kázeň, sebeobsluhu, dodržování a upevňování hygienických návyků, rozvoj samostatnosti, respektování potřeb, zájmů a možností dětí dle úkolů stanovených rámcovým vzdělávacím programem.
Vzdělávací program pro školní družinu je upravován postupně a průběžně podle aktuální situace s ohledem na ŠVP.

5.1. Pojetí vzdělávání ve školní družině

Navazujeme na výchovu v rodině.
Snažíme se usnadnit přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků.
Respektujeme individuální potřeby a zájmy dětí.
Zajišťujeme odpovídající podmínky pro děti se speciálními potřebami.
Umožňujeme po dohodě s rodiči individuální přípravu dětí do školy.

5.2. OKRUHY ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ

Při členění vycházíme z tématického celku pro první stupeň základní školy – Člověk a jeho svět.

5.2.1. Místo, kde žijeme

Dílčí cíle:

 • poznáváme nejbližší okolí
 • zjišťujeme a poznáváme organizaci života v rodině, ve třídě, v ŠD, ve škole, v obci, ve společnosti

Výchovně vzdělávací strategie (VVS):

 • vycházky do vesnice, kolektivní výtvarné dílo motivované vycházkou
 • poznávání různých služeb – např. návštěva knihovny, obecního úřadu, obchodu
 • tematické hry, malování, besedy, povídání
 • poslech, četba, místní tradice
 • dopravní výchova – dopravní hry, didaktické hry s dopravními značkami, malování dopravních značek či prostředků

5.2.2. Lidé kolem nás

Dílčí cíle:

 • osvojujeme si zásady vhodného chování, jednání mezi lidmi – základy etikety
 • učíme se významu a podstaty tolerance, empatie, vzájemné úcty, kamarádství
 • poznáváme, jak se lidé sdružují, seznamujeme se s našimi základními právy a povinnostmi
 • poznáváme naše rodiny a vztahy mezi členy rodiny

VVS:

 • osvojování a dodržování základů společenského chování (pozdravení, podávání ruky)
 • slovní i mimoslovní naslouchání, stolování, spolupráce ve skupině
 • vytváření kladného vztahu ke spolužákům, radosti ze spolupráce, pozitivního klimatu v oddělení
 • hodnocení tak, že bude nacházet jen klady
 • mediální výchova – povídání o tom, co děti shlédly v televizi, slyšely v rozhlase

5.2.3. Lidé a čas

Dílčí cíle:

 • učíme se budovat správný režim dne a jeho dodržování
 • sestavujeme a naplňujeme režim dne ŠD
 • učíme se k úctě času druhých, využíváme svůj čas smysluplně

VVS:

 • dodržování programu ŠD, jeho příprava, realizace, týmová práce, práce v komunitním kruhu
 • hry a soutěže
 • setkávání se s staršími lidmi, seznamování se s tokem času, se změnami v životě lidí

5.2.4. Rozmanitost přírody

Dílčí cíle:

 • seznamujeme se s proměnlivostí a rozmanitostí přírody živé i neživé

VVS:

 • tematické vycházky, pobyt v přírodě, pozorování změn, výtvarné a jiné zpracování poznatků
 • didaktické hry s přírodními motivy
 • péče o pokojové rostliny, jednoduché pokusy, využití zkušeností z ekologické výchovy
 • ochrana přírody, třídění odpadu

5.2.5.   Člověk a jeho zdraví

Dílčí cíle

 • poznáváme sami sebe, získáváme poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci, o odpovědnosti za své zdraví

VVS

 • beseda o osobní hygieně, předcházení úrazům
 • dbaní na bezpečnost činností, nácvik jednoduchého ošetření poranění, jak vyhledat pomoc
 • hra s telefonem – nácvik telefonického volání na tísňové linky
 • pohybové a tělovýchovné aktivity v létě i v zimě

5.2.6. Člověk a svět práce

Pracujeme s různými materiály, získáváme základní dovednosti při práci..

5.2.7. Umění a kultura

Seznamujeme se se zvyky a tradicemi v naší zemi i jinde ve světě. Poznáváme hudební svět.
Seznamujeme se se všemi oblastmi zájmové činnosti, jednotlivé aktivity jsou zapracované v ročním plánu práce školní družiny a týdenní skladbě zaměstnání.

5.3. Cíle vzdělávání ve školní družině

Vzdělávání ve školní družině má doplňovat rodinnou výchovu a pomáhat zajistit dítěti dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Dále je úkolem vzdělávání ve školní družině rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho spokojenost, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak ale seznamovat dítě s normami a hodnotami uznávanými touto společností a učit je tyto normy dodržovat.
Na základě každodenního styku s dítětem i jeho rodiči může vzdělávání ve školní družině plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

5.3.1. Konkrétní cíle

Vycházejí z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka her a aktivit), podstatný je požadavek dobrovolnosti, zájmovosti a zajímavosti.

Výchova ke zdravému životnímu stylu

 • výchova k odpovědnosti za své zdraví
 • výchova ke správným stravovacím návykům
 • dodržování osobní hygieny
 • otužování a posilování tělesné zdatnosti

Získávání komunikačních dovedností

 • kultivovanost slovního projevu
 • schopnost výstižného vyjadřování
 • schopnost naslouchat druhým
 • rozvoj slovní zásoby

Odpovědnost za své chování

 • řešení různých situací mezi spolužáky
 • důvěryhodnost, pravdomluvnost
 • schopnost přijmout důsledky jednání
 • vědomí co je dobré a co špatné

Sebeovládání

 • vypořádání se se stresem ve škole
 • řešení životních situací
 • umění vyrovnat se s neúspěchem

Uplatnění mezi vrstevníky ve skupině

 • posilování pozitivního myšlení
 • objektivní hodnocení činnosti druhých
 • umění nacházet u druhých kladné vlastnosti a postoje
 • zapojení se do činností ve skupině

Formování vlastností a postojů

 • vytváření společensky žádoucích postojů
 • vytváření základů právního vědomí
 • úcta, porozumění tolerance k jiným názorům
 • schopnost a ochota pomoci
 • schopnost nepodléhat negativním jevům
 • prevence patologických jevů, tj. drogy, alkohol, kouření, šikanování, vandalismus, násilí, rasismus

Hledání nových vztahů mezi poznatky z vyučování

 • vzájemné doplňování mezi školním vyučováním a činností družiny
 • obohacování poznatků získaných ve vyučování
 • praktické ukázky poznatků získaných ve vyučování (vycházky)

5.3.2. Rámcové cíle ve školním vzdělávacím programu ŠD

Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání:             

 • dostatek informací
 • pojení informací se skutečností
 • práce v motivujícím prostředí
 • převaha kladného hodnocení

Osvojení základních hodnot, na nichž je založena společnost:    

 • atmosféra demokracie a přátelství
 • dodržování stanovených pravidel
 • pomoc ostatním
 • poznání a ochrana přírody

Získání schopnosti působit jako samostatná osobnost

 • vhodná organizace režimu dne
 • estetičnost prostředí a péče o ně
 •  hygienické návyky
 • stravovací návyky
 • prevence šikany a násilí
 • relaxace
 •  respektování individuálních potřeb
 • osvojování základních pracovních dovedností a návyků
 •  schopnost empatie
 • výchova k vlastenectví a národní hrdosti
 • pomoc starým a nemocným lidem

5.4. Formy vzdělávání

Ve vzdělávání je využíváno spontánních nápadů dětí a je jim poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učení tedy probíhá především formou nezávazné dětské hry na základě vlastního zájmu a volby.
Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje organizované aktivity. Zahrnujeme do nich také práci kroužků, které naše škola svým žákům nabízí.
Příležitostné akce nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností. Tyto akce připravuje zpravidla škola a někdy jsou určeny i rodičům i širší veřejnosti (např. besídky, výlety rodin, exkurze, slavnosti)
Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po organizované části pobytu ve škole (vyučování).
Odpočinkové činnosti spočívají v aktivním odpočinku. Kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování.
Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
Příprava na vyučování nespočívá jen ve vypracování domácích úkolů, ale zahrnujeme didaktické hry a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování.

5.5. Klíčové kompetence

Kompetence k učení – děti by se měly učit s chutí, práci dokončit, klást si otázky, hledat na ně odpovědi, získané vědomosti dávat do souvislostí, dokázat je uplatnit v praxi

Kompetence k řešení problémů – děti by si měly všímat situací okolo sebe, snažit se je řešit. Měly by být vedeny k tomu, že vyhýbání se problému nevede k jeho řešení. Započaté činnosti by děti měly dokončovat.

Kompetence komunikativní – vyjadřovat se přesně, výstižně a stručně, vhodně vzhledem k prostředí a osobám.

Kompetence sociální – samostatně se rozhodovat, uvědomit si odpovědnost za svá rozhodnutí. Rozpoznat nespravedlnost, křivdu, agresivitu, šikanu. Schopnost spolupráce s ostatními při řešení problémů, prosazení i podřízení, přijetí kompromisu, respekt k jiným.

Kompetence občanské – schopnost plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem, být obeznámen se svými právy, dbát na své osobní zdraví i zdraví druhých.
Kompetence pracovní – orientovat se v možnostech trávení volného času, vybírat si zájmové činnosti, rozvíjet své zájmy jak organizovaně tak individuálně, umět odmítnout nevhodné nabídky trávení volného času.

5.6. Výchovné a vzdělávací strategie

Snažíme se vytvářet ovzduší důvěry, pomoci a spolupráce.
Stanovujeme pravidla slušného chování a dbáme na jejich dodržování.
Budeme budovat dobrou pověst školy lepší prezentací výsledku naší práce.
Předcházíme negativnímu chování dětí.

6. EVALUAČNÍ SYSTÉM

Rozbor a hodnocení výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině je prováděn na pedagogických radách.

6.1. Kritéria a metody evaluace

6.1.1.Kritéria

Naplňování cílů ŠVP ŠD
Kvalita podmínek pro zájmové vzdělávání

6.1.2. Metody

Hodnocení práce vychovatele/ky ředitelkou školy
Hodnocení výsledků vzdělávání v průběhu roku
Čtvrtletní hodnocení na pedagogických radách

6.1.3. Autoevaluace – termíny

Projednání struktury vlastního hodnocení školy na další období
v pedagogické radě, termín – září

Čtvrtletní pedagogická rada – hodnocení výchovně vzdělávací činnosti, termín počátek listopadu

Pololetní pedagogická rada – hodnocení výchovně vzdělávací činnosti, konec ledna

Čtvrtletní pedagogická rada – hodnocení výchovně vzdělávací činnosti, termín polovina dubna

Závěrečná pedagogická rada – hodnocení výchovně vzdělávací činnosti, termín konec června

Využití zprávy o vlastním hodnocení školy, přijetí opatření, např. úprava škol. vzdělávacího programu, organizace školy, režimu ŠD atd.

Přílohy: